За нас - ДГ Ралица гр. Русе ДГ Ралица гр. Русе 
ДГ ”Ралица” е общинска детска градина, институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпване в 1 клас в съответствие с ДОС за предучилищна възраст.

В нея децата имат следните права:
1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда.
2. Да бъдат активни участници в образователния процес.
3. Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Процесът на възпитание, социализация и обучение на децата осъществяваме чрез взаимодействие и сътрудничество с родителите.
Основната цел, която си поставяме е максимално да развиваме потенциала на всяко дете, да търсим всички възможности за пълноценна социална реализация и усъвършенстваме способностите му в процеса на образователно развитие.

Педагогическият колектив на ДГ ”Ралица” определя основни приоритети в своята работа:
• Непрекъснато повишаване квалификацията и професионалната компетентност на педагогическите специалисти в съответствие с активното и пълноценно участие в многообразни дейности и проекти.
• Съхраняване на най-ценното в образователната традиция и обвързване с европейските стандарти за учене през целия живот.НАЧАЛО ДОКУМЕНТИ
ЗА НАС ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ЗА КОНТАКТИ
Facebook
©2019г. - ДГ Ралица гр. Русе || Поддръжка и хостинг от: Уеб Дизайнс ЕООД